ArCADia LT je plne funkčný, ľahko ovládateľný a intuitívny CAD program, umožňujúci objektovo orientovanú tvorbu 2D stavebnej dokumentácie a ukladanie súborov do formátu DWG. Ide o základný grafický návrhársky nástroj pre stavebný priemysel v jeho najširšom zmysle.

Základné moduly ArCADia BIM

 

Základné CAD nástroje systému ArCADia LT:

GRAFICKÉ JADRO

ArCADia LT umožňuje užívateľovi kresliť a upravovať 2D dokumenty načítavať rastrové obrázky (napr. Geodetické mapy), popisovať výkresy pomocou písiem TrueType alebo SHX, vkladať bloky z iných dokumentov a intuitívne vytlačiť dokumentáciu.

MOŽNOSTI PROGRAMU:

Intuitívne rozhranie umožňuje pracovať v súradniciach alebo vkladať dáta pomocou dĺžok a uhlov. Príkazová lišta sa mení v rôznych fázach procesu kreslenie a úpravy a ponúka v danej chvíli najužitočnejšie pomocné možnosti. Výber funkcií, ktoré sú pre kreslenie najdôležitejšie, umožnia po poriadku a jednoducho implementovať dané možnosti. Okrem toho sú v dolnej časti obrazovky uvedené najdôležitejšie nástroje (zapnutie a vypnutie rastra, nástroje Ortho, nastavenie objektov, správca projektu a okno 3D pohľadu), čo robí ako komunikáciu tak i Paci s programom jednoduchšie a rýchlejšie.

Možnosti programu sú rozširované o základné funkcie systému ArCADia BIM alebo o inteligentné objekty vytvárajúce modely budov, ktoré sú skonštruované z možností príslušných profesijných modulov

 

ArCADia lt - Menu Domů

 • Práca s obrázkami a PDF dokumentami
 • Práca so súbormi a tlač dokumentov
 • List pre tlač je v predvolenom nastavení vložený do oblasti výkresu. Jasným a jednoduchým spôsobom ukazuje, ako bude vyzerať výtlačok.
 • Veľkosť tlačeného listu a mierku tlače možno intuitívne definovať.

ArCADia lt menu kresli

 • 2D Kreslenie akýchkoľvek prvkov pomocou úsečiek, kriviek, kružníc, oblúkov, elíps, pravidelných polygónov a obdĺžnikov.
 • Úpravy prvkov výkresu pomocou nasledujúcich nástrojov: Presunúť, Kopírovať, Mierka, Otočiť, Zrkadliť, Zlúčiť, Orezať, Rozložiť a Posunúť. Používateľ vyberá položku, ktorá má byť zmenená, a potom označuje funkciu, ktorá má byť vykonaná.
 • Uzatvorené obrysy: Kružnice, mnohouholníky a obdĺžniky môžu byť voľne šrafované pomocou vzoru v okne vlastností prvku.
 • Vytváranie a ukladanie blokov - skupiny prvkov tvoriacich daný symbol. Blok je uložený v novom dokumente a môže byť vložený ako do výkresu, ktorý bol vytvorený, tak do akéhokoľvek iného výkresu. Pri každom vložení bloku sa program opýta na možné merítko a natočenie.
 • Popis výkresov je vytvorený pomocou viacriadkového textu s fontov SHX a TrueType. Text je vložený do ďalšieho okna, ktoré sa zobrazí po povolení možností. Jeho veľkosť, typ písma, zarovnanie a ďalšie podobné prvky sú definované v okne viacriadkového Textu.
 • Je možné vložiť bitmapové základné mapy v populárnych formátoch ako JPG, BMP, TIF a PNG. K dispozícii sú tu nasledujúce nástroje: mierka, orezanie, zmena osvetlenia, kontrast a vyblednutie.

ArCADia lt menu pohľad

 • Ovladanie pohľadu, zoom, okna,...
 • Základné úchopy

Základné BIM nástroje systému ArCADia LT:

ArCADia lt menu system

POROVNANIE DOKUMENTOV:

 • Tento ArCADia nástroj umožňuje užívateľovi porovnávať modely vytvorené v systéme ArCADia BIM a nájsť rozdiely medzi nimi.

ZLUČOVANIE DOKUMENTOV:

 • Tento nástroj umožňuje do jedného dokumentu zahrnúť viac návrhov rôznych profesijných inštalácií.

SPRÁVA STAVEBNÉHO VÝKRESU:

 • Správa pohľadov a zobrazených informácií pomocou komplexného stromu správcu projektu.
 • Automaticky vytvorený 3D pohľad je k dispozícii v samostatnom okne a umožňuje prezentáciu celého tela budovy alebo napr. časti podlažia.

VKLADANIE:

 • Prvky ako steny, okná, dvere a pod. Sú teraz vkladané pomocou inteligentných trasovacích funkcií.

3D POHĽAD:

 • Vkladanie a úprava nastavenia kamery z bodu pohľadu, ktoré možno použiť k pohľadu na návrh alebo na uloženie pohľadu.
 • Aktuálnu scénu môžete uložiť do súboru vo formátoch BMP, JPG alebo PNG.

ROHOVÁ PEČIATKA:

 • Vytváranie užívateľsky definovaných rohových pečiatok v dialógovom okne alebo pomocou možnosťou editácie grafického poľa.
 • Vloženie automatických textov (prevzatých z návrhu) alebo užívateľských textov do rohovej pečiatky.
 • Ukladanie rohových pečiatok do knižnice projektu alebo programu.

ŠABLÓNY:

 • Ukladanie užívateľsky definovaných nastavení prvkov (značky, písma, predvolené typy, výšky a pod.).
 • Správca typov slúži na správu typov používaných v dokumente a existujúcich v globálnej knižnici. Ktoré typy objektov budú použité možno ukladať do šablón.

ROZVRŽENIA:

 • Skupiny komponentov rôznych typov možno uložiť do jedného typu. Všetky pripojenia, veľkosť prvkov a ďalšie parametre jednotlivých prvkov možno uložiť do jedného rozvrženia, ktoré možno použiť v budúcich projektoch. Rozvrženie možno ďalej rozdeliť tak, aby upravovalo jednotlivé prvky skupiny.

KNIŽNICA TYPOV:

 • Vstavaná knižnica typov pre všetky prvky každého modulu.
 • Zmena knižnice počas návrhu uložením vytvorených typov.
 • Zmena knižnice v okne knižnice pridaním, editovaním a mazaním typov z globálnej/užívateľskej knižnice alebo knižnice projektu.

KOMUNIKÁCIA:

ArCADia BIM softvér natívne podpporuje DWG a DXF súbory. Navyše máte k dispozícii nasledujúce možnosti importu/exportu:

 • Export výpisov do formátov RTF a CSV (tabuľkového procesora).
 • K dispozícii je textový editor s názvom ArCADia-TEXT. Spúšťa sa pri exporte do RTF souboru.
 • ArCADia-TEXT ukladá do nasledujúcich formátov: RTF, DOC, DOCX, TXT a PDF.
 • Komunikácia s inými systémami - Import: ArCon, IFC
 • Komunikácia s inými systémami - Export: ArCon, IFC, XML, OBJ

OBJEKTY:

 • Integrovaná knižnica prvkov umožňuje aby boli výkresy rozkreslené s požadovanými architektonickými 2D symbolmi.
 • Knižnica 3D objektov umožňuje usporiadanie vytvorených interiérov.
 • Katalóg objektov možno rozšíriť o nové knižnice.
 • Užívateľom definované objekty vytvorené pomocou 2D prvkov môžu byť uložené v knižnici programu.
 • 2D a 3D objekty môžu byť vložené pod uhlom k osi Z, danej počas vkladania.
 • Možnosť otáčať objekty okolo osí X a Y a v prípade potreby zmeniť symbol v pohľade.

KOLÍZIE (automatická detekcia kolízií a prienikov medzi prvkami systému ArCADia BIM):

 • Môžu byť voľne vypísané kolízie všetkých prvkov v systéme ArCADia BIM.
 • Sú dostupné prehľadné zoznamy kolízií v projektových a bodových indikátoroch v pôdoryse a 3D zobrazení.

ArCADiasoft je členom ITC. V programe boli použité niektoré zdrojové kódy IntelliCAD 8.


Systémové požiadavky ArCADia LT:

 • Počítač triedy Pentium (odporúča sa Intel Core i5)
 • minimálne 2GB RAM (odporúčame 16GB)
 • Asi 3 GB voľného miesta na disku pre inštaláciu
 • Grafická karta kompatibilná s DirectX 9.0 (odporúča sa 1 GB RAM)
 • OS: Windows 10 alebo Windows 8 alebo Windows 7