ArCADia-ELEKTRICKÉ SIETE je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling).

Modul ArCADia-ELEKTRICKÉ SIETE umožňuje vytvárať profesionálnu dokumentáciu návrhu vonkajších sietí nízkeho napätia. Program umožňuje objektovo orientovanú tvorbu výkresov pre vonkajšie energetické siete v územných plánoch alebo prípravu užívateľských výkresov znázorňujúci napájaciu sieť od nízkonapäťového transformátora po distribučnej panel v budove.

Základné vlastnosti modulu ArCADia Elektrické siete

 • NOVINKA: Generovanie štrukturrálnych diagramov sietí od zdroja energie až po konečný objekt. Táto funkčnosť môže byť použitá k rýchlej generácii výkresu štrukturálneho diagramu navrhovanej siete, čo je nevyhnutné pre projektovú dokumentáciu. Schéma obsahuje topológiu navrhovanej siete.
 • NOVINKA: Zlepšenie technických výpočtov zavedením činiteľov a impedančných faktorov pre skratovú slučku do štruktúry káblového konektora, ktorá umožňuje skratové výpočty vnútorného napájacieho vedenia od konektora kábla k rozvádzaču v budove práve tak ako aj výpočty zaťaženia každej časti navrhovanej siete.
 • NOVINKA: Možnosť vytvárania súradníc prieskumu v územných plánoch. Akonáhle sú zisťované body prieskumu, používateľ môže vygenerovať správu o súradniciach X a Y v súbore RTF. Funkčnosť je veľmi užitočná, keď projektant musí predložiť súradnice prieskumu plánovaných bodov pre sieťové prevzatie tímu pre návrh dokumentácie.
 • NOVINKA: Krabička káblového spoja
 • NOVINKA: Možnosť nahradiť pohľad na symbol konkrétneho objektu a vytvoriť užívateľské symboly pre navrhované objekty.
 • Program umožňuje objektovo orientovanú tvorbu výkresov pre vonkajšie energetické siete v územných plánoch rozvoja, rovnako ako prípravu užívateľských výkresov znázorňujúci napájaciu sieť od nízkonapäťového transformátora po rozvádzač budovy.
 • Projektovanie káblových a nadzemných elektrických vedení.
 • Rýchla a efektívna príprava návrhu pripojenie napájania na budovu a návrh vonkajšieho osvetľovacieho systému, napr. Osvetlenie ulíc, ciest, parkovísk atď.
 • Pre každé naplánované elektrické vedenie môže užívateľ vybrať ochranné zariadenie pre skrat a preťaženie a to z knižnice ochranných zariadení alebo môže vytvoriť vlastné objekty.
 • Bohatá knižnica objektov s možnosťou vytvárať vlastné užívateľské položky.
 • Prevedenie všetkých základných výpočtov pre sieť.
 • Generovanie odbornej technickej dokumentácie a výpisu materiálov použitých pri návrhu pre ďalšie spracovanie.

UPOZORNENIE:

Požiadavky ArCADia modulu - Pre umožnenie práce s týmto modulom musíte vlastniť aj licenciu jedného zo základných ArCADia BIM systémov:

 • ArCADia LT alebo ArCADia alebo ArCADia PLUS alebo AutoCAD 2014/2015/2016/2017.
 • Ak je tento modul nainštalovaný pre AutoCAD - vyžaduje sa prítomnosť základného modulu ArCADia AC.

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY:

 • Počítač triedy Pentium (odporúča sa Intel Core i5)
 • minimálne 2GB RAM (odporúčame 16GB)
 • Asi 3 GB voľného miesta na disku pre inštaláciu
 • Grafická karta kompatibilná s DirectX 9.0 (odporúča sa 1 GB RAM)
 • OS: Windows 10 alebo Windows 8.1 alebo Windows 7