ArCADia-VONKAJŠIE PLYNOVÉ INŠTALÁCIE je priemyselne špecifický modul systému ArCADia BIM postavený na technológii BIM (Building Information Modeling). Program možno použiť na vytvorenie projektovej dokumentácie plynových rozvodov, vrátane vonkajších plynových inštalácií.

Modul ArCADia-VONKAJŠIE PLYNOVÉ INŠTALÁCIE je určený ako projektantom plynárenských sietí a systémov, tak aj všetkým osobám spojeným s inštalatérskymi a montážnymi sektormi v oblasti stavebníctva. Možno ho použiť pre objektovo orientovanú tvorbu výkresov plynových spojov a vonkajších prvkov plynového systému (umiestnených mimo budovy alebo skupiny budov).

Návrh môže byť realizovaný na územných plánoch vo forme máp katastrálnej základne alebo vlastných výkresov užívateľa predstavujúcich existujúcu alebo navrhovanú sieť.

Poskytuje možnosť automatického vytvárania návrhových diagramov a pozdĺžnych profilov pre trasy potrubia vrátane prvkov systému. Program vypočítava dáta potrebné pre správnu konštrukciu systému z hľadiska overenia správnych priemerov potrubia a určenie tlakových strát v konštrukčných častiach.

Základné vlastnosti modulu ArCADia Vonkajšie Plynové inštalácie

 • Vytvorenie výkresov vonkajšieho plynovodu, pokiaľ ide o trasy potrubia, uzatváracie armatúry, umiestnenie a rozmery voľne stojacich a nástenných plynových krabíc.
 • Vytvorenie profilov a návrhových diagramov.
 • Stanovenie prietoku plynu v úsekoch vonkajších liniek plynovodného systému.
 • Výpočet tlakových strát u vonkajších vedení plynovodného systému.
 • Overenie správnosti navrhnutého systému plynu.
 • Generovanie správ o návrhu.
 • Generovanie hotových výpisov použitého materiálu.
 • Generovanie hydraulických výpočtov.
 • Možnosť rýchleho a jednoduchého pridania databáz do hlavnej knižnice programov a výber zložiek, ktoré majú byť použité v danom návrhu systému.
 • Generovanie výkazu materiálov použitých v projekte.
 • Export výkazu materiálu do rozpočtových programov.

UPOZORNENIE:

Požiadavky ArCADia modulu - Pre umožnenie práce s týmto modulom musíte vlastniť aj licenciu jedného zo základných ArCADia BIM systémov:

 • ArCADia LT alebo ArCADia alebo ArCADia PLUS alebo AutoCAD 2014/2015/2016/2017.
 • Ak je tento modul nainštalovaný pre AutoCAD - vyžaduje sa prítomnosť základného modulu ArCADia AC.

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY:

 • Počítač triedy Pentium (odporúča sa Intel Core i5)
 • minimálne 2GB RAM (odporúčame 16GB)
 • Asi 3 GB voľného miesta na disku pre inštaláciu
 • Grafická karta kompatibilná s DirectX 9.0 (odporúča sa 1 GB RAM)
 • OS: Windows 10 alebo Windows 8.1 alebo Windows 7